สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Peer Review)

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
๑. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระมหาสำราญ กมฺสุทฺโธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิงมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุระชัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัตถามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๐.รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ภมร ขันธหัตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คำศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ สุวรรณชัยรบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย