สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม :::

การจัดพิมพ์

ดำเนินการจัดพิมพ์โดย :

   สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
   โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๘-๓๕๔๖-๗ (ต่อ ๑๑๔) โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๓๓๙๙
   web site : http://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas
   e-mail : dhammathas@hotmail.com

สถานที่พิมพ์ :

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นการพิมพ์
   ๖๔-๖๖ ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
   โทร. ๐๔๓-๒๒๑๙๓๘
   e-mail: khonkaenprint@gmail.com