สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารธรรมทรรศน์ :::

กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสารวิชาการธรรมทรรศน์

 • พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศ.ดร.วัชระ งามจิตเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณาธิการ :

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

 • พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
 • ดร.นิเทศ สนั่นนารี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.

กองบรรณาธิการ :

 • พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ., ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.วิทยา ทองดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ประยูร แสงใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.อำพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ผศ.ดร.สัญญา สะสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้จัดการวารสาร : สาริกา ไสวงาม