สาขาพระพุทธศาสนา ::
วารสารธรรมทรรศน์ :::

การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก

   การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ กรุณาติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน์” สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๘-๓๕๔๖-๗ (ต่อ ๑๑๔) โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๓๓๙๙
http://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas
E-mail: dhammathas@hotmail.com
๑) ดร.สุรพล พรมกุล ๐๘๘-๕๗๘-๑๖๗๑
๒) คุณสาริกา ไสวงาม ๐๘๕-๗๕๒-๑๖๙๓

วิธีชำระค่าลงบทความวารสารวิชาการธรรมทรรศน์

   บทความวิชาการ/บทความวิจัย/วิจารณ์หนังสือ บทความละ 5,000 บาท

หมายเลขบัญชี : 464-2-34391-9
ธนาคาร : ทหารไทย
ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยพิมลธรรม (SOPHONPHATTHANAPUNDIT)

** พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและแจ้งชื่อ-สกุล มาที่ E-mail: Dhammathas@hotmail.com